About us

ศิวา อิสเทิร์น เอ็นจิเนียริ่ง

บริษัทของเรานอกจากจะ supply เครื่องมือวัดจากทางโรงงานแล้วยังสามารถ

จัดเตรียมในส่วนของเอกสารที่สำคัญสำหรับงาน Project อาทิเช่น

1). Calibration Certificate.

2). Material Certificate origin No China and India

3). Calculation design & drawing.

4). Inspection Certificate (Dimension check report).

5). Welding test report (PT, NDE, RT)

6). Pressure test report (Hydro static test)

 

โดยที่บริษัทเราสามารถจัดทำแบบฟอร์มเอกสารให้เป็นไปตามรูปแบบของลูกค้า